Przedszkole Nr 263
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 263 > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny

Status prawny

  Drukuj
 

Przedszkole Nr 263 jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym.

 

Przedszkole działa na podstawie:

  1. Aktu założycielskiego.
  2. Statutu Przedszkola.
  3. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U z 2020 r  poz. 1327. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia z dnia  14 grudnia 2020 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu na podstawie rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.Załącznik nr 1

 do uchwały Nr 5/2017/2018

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 263

z dnia 9 listopada 2017r.
Statut


Przedszkola nr 263


w  WarszawiePodstawy prawne:


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1327 ze zm.),

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.),
Rozdział 1


Przepisy ogólne

 


§ 1


1.     Przedszkole nr 263 w Warszawie, zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym wielooddziałowym.


2.      Siedzibą przedszkola jest budynek w Warszawie przy ul. Miłej 39.


§ 2


1.     Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.


2.     Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.


3.     Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.


§ 3


1.     Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.


2.     Obsługę administracyjno-finansową przedszkola prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla dzielnicy Wola.


3.      Przedszkole używa pełnej pieczęci nagłówkowej o treści:

 


Przedszkole nr 263 w Warszawie


ul. Miła 39, 01-050 Warszawa


tel./fax (22) 838 37 15


NIP 527-21-34-869 REGON 013001653

 


4.     Dopuszcza się stosowanie w korespondencji następującej skróconej nazwy przedszkola P.263


5.     Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej oraz przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 4


1.      Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.


2.      Przedszkole zapewnia wyżywienie.


3.      Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:


1)      śniadanie;


2)      drugie śniadanie;


3)      obiad;


4)      podwieczorek.


4.     Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.


5.     Jadłospisy planowanych posiłków ustala kierownik przedszkola w uzgodnieniu z kucharką, a zatwierdza dyrektor.


6.     Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem tablicy ogłoszeń.


7.      Przedszkole nie prowadzi diet żywieniowych.


8.     Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe z wyjątkiem pracowników przedszkola. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia teatralnego i zajęć otwartych.


9.     W czasie imprez organizowanych na terenie przedszkola nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony danych osobowych prawa autorskiego i praw pokrewnych. Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych  osób bez ich zgody.


10.  Budynek i teren przedszkola objęty jest opieką dozorcy i monitoringiem
w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Sposób korzystania z nagrań monitoringu  regulują odrębne przepisy.Rozdział 2


Cele i zadania przedszkola

 


§ 5


Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.


§ 6


1.     W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania dzieciom warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowiska lokalnego, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.


2.     Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.


3.     Nauczyciele sporządzają arkusze obserwacji w wersji papierowej. Informacje w nich zawarte udostępniają rodzicom.


4.    Przedszkole organizuje i udziela rodzicom dzieci i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.


5.     Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.


6.     Plan pracy przedszkola na dany rok szkolny zawiera plan działań wspierających nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijania ich umiejętności.


§7


1.     Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.


2.     Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia realizację indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.


3.     Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.


§8


1.       Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.


§9


1.      Przedszkole może organizować zajęcia religii.


2.      Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§10


1.    Zadania przedszkola, realizowane są poprzez właściwą organizację procesu nauczania, wychowania i opieki, z dostosowaniem metod i form pracy do możliwości psychofizycznych i potrzeb dzieci


2.     Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych
i niekierowanych, a także swobodnych zabaw dzieci.


3.     Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:


1)    możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;


2)     specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;


3)     potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;


4)      organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;


5)     organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno – ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;


6)    organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu jako czasu wypełnionego zabawą, która tworzy pole doświadczeń rozwojowych;


7)     wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej do budowania dojrzałości szkolnej.


3.     Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:


1)    pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;


2)     informuje na bieżąco o postępach dziecka;


3)     uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;


4)      uwzględnia potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

  


Rozdział 3


Organy przedszkola

 

§ 11


Organami przedszkola są:


1)      dyrektor przedszkola;


2)      rada pedagogiczna;


3)      rada rodziców.


§ 12


1.     Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.


2.     Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach.


3.     Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień.


4.     W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny, wyznaczony i upoważniony przez niego nauczyciel przedszkola.


5.     Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.


§ 13


1.     Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.


2.     Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.


3.     Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 263.


4.     Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 263 realizuje kompetencje rady przedszkola określone w ustawie.

 

§ 14


1.     Rada rodziców jest kolegialnym, społecznym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.


2.     Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 263”.


3.     Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich obszarach pracy przedszkola.


4.      Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.


5.      Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana  w przedszkolu.


§ 15


1.     Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.


2.     Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.


3.      Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.


4.     Dyrektor co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów kolegialnych przedszkola.


§ 16


1.     W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.


2.     Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.


3.    W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.


4.     W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

 


Rozdział 4


Organizacja pracy przedszkola

 

§ 17


1.    Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.


2.    Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:


1)    zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;


2)     zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym
i psychicznym.


3.     Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.


4.     W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.


5.      Przedszkole może organizować dla dzieci zajęcia poza terenem przedszkola.


6.     Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców.

 

§ 18.


1.     Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby upoważnione przez nich.


2.     Rodzice mogą w formie pisemnej upoważnić pełnoletnią osobę do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.


3.     Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.


4.     Nauczyciel lub osoba upoważniona przez dyrektora ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola.


5.     Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.


6.     Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa.


7.    Dyrektor w formie zarządzenia określa szczegółowe warunki przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, z uwzględnieniem:


1)   sytuacji które uzasadniają odmowę wydania dziecka z przedszkola oraz trybu postepowania w przypadku odmowy;


2)    zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z przedszkola;


3)   trybu postępowania w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.


§ 19.


1.      Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:


1)      znajomości realizowanych programów i planów zajęć;


2)     uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;


3)    pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień;


4)     zgłaszania własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia sal, organizacją uroczystości, wycieczek i dodatkowych zajęć;


5)      wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku.


2.      Obowiązkiem rodziców jest:


1)    punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo, w godzinach pracy przedszkola;


2)      informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;


3)     informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;


4)    współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.


3.      Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami i ich częstotliwość:


1)      zebrania ogólne, nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku;


2)      zebrania oddziałowe, nie rzadziej niż 2 razy w roku;


3)     konsultacje indywidualne zgodnie z planem współpracy z rodzicami zatwierdzonym przez dyrektora lub w miarę potrzeb;


4)     uroczystości, spotkania integracyjne z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny;


5)      zajęcia otwarte,


6)      spotkania adaptacyjne;


7)      kącik informacji dla rodziców;


8)      wystawy prac plastycznych dzieci.

 

§ 20


1.     Przedszkole  funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach  7.00 - 17.30;


2.     Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.


3.     Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.


4.     Oddziałem przedszkolnym opiekują się nauczyciele zgodnie z arkuszem organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.


5.     W okresach niskiej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.


6.      Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25.

 

§ 21


Przedszkole  zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

§ 22


1.     Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne.


2.     Rodzic ma prawo wybrać dla dziecka ilość posiłków spośród wymienionych w § 4 ust. 3


3.    Zmiany ilości wybranych posiłków rodzic zobowiązany jest dokonać w formie pisemnej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego zmiany.


4.     Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest na pierwszym ogólnym zabraniu rodziców w każdym roku szkolnym; W przypadku konieczności podwyższenia stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców.


5.     Opłaty za posiłki wnosi się z góry, najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca.


6.     W przypadku nieobecności dziecka, opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności, o ile rodzic zgłosił nieobecność zgodnie z odrębnymi przepisami.


7.     Opłaty za wyżywienie  należy wnosić gotówką lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora przedszkola.


8.     Zasady stosowania ulg i zwolnień z opłat o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

 


Rozdział 5


Nauczyciele i pracownicy przedszkola

 


§ 23.


1.     W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych -     pracowników administracji i obsługi.


2.     W przedszkolu utworzono stanowisko kierownika gospodarczego (pracownik administracji).

 

§ 24


1.     Nauczyciele realizują wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne zadania przedszkola, określone w statucie i odpowiadają za jakość pracy przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki nad dziećmi.


2.     Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w osiąganiu dojrzałości szkolnej.


3.     Do zakresu zadań nauczycieli wychowania przedszkolnego należy w szczególności:


1)      planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej;


2)      realizowanie programów pracy przedszkola;


3)      zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;


4)     prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u dzieci deficytów rozwojowych i ich przyczyn oraz przyczyn środowiskowych utrudniających dziecku funkcjonowanie w przedszkolu;


5)     systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej umożliwiającej dokonanie diagnozy funkcjonalnej w środowisku przedszkolnym;


6)    współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
a także komunikowania się z rodzicami w sprawach osiągania przez dzieci dojrzałości szkolnej.


7)     organizowanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;


8)     opieka nad powierzoną salą oraz troska o znajdujący się w niej sprzęt i wyposażenie.


4.    Zakres zadań psychologa i logopedy w przedszkolu określają odrębne przepisy.


5.     Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenia i aktualizowania wiedzy oraz umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w przedszkolu oraz przez instytucje wspomagające przedszkole.

 

§ 25


1.     W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.


2.     Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.


3.     Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych odraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor.


4.     Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.


5.     Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.


6.     Pracownicy niepedagogiczni włączają się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  


Rozdział 6


Prawa i obowiązki dzieci

 


§ 26


Dziecko w przedszkolu ma prawo do:


1)     właściwie zorganizowanej opieki zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;


2)    organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia; życzliwego i podmiotowego traktowania;


3)      przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;


4)     sprawiedliwej oceny postępów oraz wspierania w rozwoju psychofizycznym;


5)      pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych;


6)      znajomości swoich praw i obowiązków.

 

§ 27


Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:


1)      uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;


2)      respektowania poleceń nauczyciela;


3)      kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych;


4)      samodzielnego dbania o czystość i higienę na miarę swoich możliwości;


5)      dbania o ład i porządek w pomieszczeniach przedszkolnych;


6)      poszanowania godności rówieśników i dorosłych;


7)      przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowia;


8)      poszanowania pracy własnej oraz innych;


9)      respektowania praw innych dzieci.

 

§ 28


1.    Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola po wcześniejszej dokładnej analizie zaistniałej sytuacji, w następujących przypadkach:


1)     gdy dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w nowym roku szkolnym do 30 września i brak informacji wyjaśniających od rodziców;


2)     wskutek długotrwałej – trwającej minimum 1 miesiąc, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu, po uprzednim zawiadomieniu rodziców lub opiekunów na piśmie o planie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego);


3)     powtarzających się nieterminowych opłat za korzystanie z wyżywienia, bądź ich nieuiszczania przez dwa okresy płatnicze;


4)    stałych agresywnych zachowań dziecka zagrażających jego zdrowiu i życiu bądź zdrowiu i życiu wychowanków i pracowników przedszkola, w przypadku odmowy lub niepodjęcia przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu
i po wyczerpaniu wszelkich możliwych sposobów pomocy dziecku;


5)     utajeniu przez rodziców choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego, przy wypełnianiu karty zgłoszenia dziecka do przedszkola;


6)    w przypadku pozostawania dziecka w przedszkolu poza godzinami jego otwarcia;


7)      nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola;


8)     gdy dziecko posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
o przeciwwskazaniach do uczęszczania do publicznego przedszkola.


2.     Skreślenie  następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej przedszkola.


3.     Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom w pisemnej formie lub przesyła na podany przez rodziców adres zamieszkania.


4.     Rodzicowi przysługuje prawo odwołania od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia.


5.     Po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy  wychowanków.


6.     Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci przedszkola stanowi także:


1)      rezygnacja rodziców z usług przedszkola;


2)      zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki;


3)     umieszczenie dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji).

 


Rozdział 8


Postanowienia końcowe

 


§ 29


1.     Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy;


2.     Dyrektor każdorazowo, po uchwaleniu przez radę pedagogiczną zmian w statucie, opracowuje i ogłasza jednolity tekst statutu;


3.     Statut jest podawany do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej przedszkola oraz przez udostępnienie go do wglądu w sekretariacie przedszkola;


4.     Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc dotychczas obowiązujący Statut Przedszkola nr 263 stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały Nr 4/2016/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 263 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 263.


5.      Statut wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2017r. na podstawie Uchwały Nr 4/2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 263 z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie zmian Statutu Przedszkola nr 263


 
 

 
 
Wprowadził BZMW/eszewczyk 22-10-2009
Aktualizujący Makarewicz Beata 24-03-2021
Zatwierdzający Makarewicz Beata 24-03-2021
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-03-2021
Liczba odwiedzin: 2216
Rejestr zmian