Przedszkole Nr 263
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 263 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Przedszkole nr 263, jest przedszkolem publicznym, realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Działalność przedszkola finansowana jest przez organ prowadzący: Miasto Stołeczne Warszawa.

Obsługę finansową prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy, ul. Rogalińska 2 01 - 206 Warszawa. Sprawozdania finansowe placówki są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy.

 

Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.

Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora placówki.

 

Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach ustalonych corocznie w arkuszu organizacyjnym obowiązującym w danym roku szkolnym.

 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku .

 

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia. Uwzględnia on wymagania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

 

Grupy młodsze:

 

Czas

od … do…

Aktywność dzieci

07.00 – 08.00

Pełnienie dziecięcych dyżurów.

Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.

Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,

Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.

08.00 – 08.20

Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.

08.20 – 08.30

Zabawa ruchowa

08.30 – 09.00

Przygotowanie do śniadania, śniadanie

09.00 – 09.20

Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie

09.20 – 10.00

Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.

10.00 – 11.50

Czynności samoobsługowe
w szatni.

Pobyt w ogrodzie,

spacery i wycieczki.

11.50 – 12.00

Zabawa ruchowa

12.00 – 12.40

Przygotowanie do obiadu.

Obiad.

12.40 – 13.00

Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela.

13.00 – 14.40

Odpoczynek poobiedni.

Słuchanie muzyki lub bajek.

Czynności samoobsługowe – rozbieranie się
i ubieranie, toaleta.

14.40 – 14.50

Zabawa ruchowa

14.50 – 15.10

Podwieczorek

od 15.10

Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie. Czas na swobodną zabawę.

Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.

 

 

 

Grupy starsze:

 

Czas

od … do…

Aktywność dzieci

07.00 – 08.00

Pełnienie dziecięcych dyżurów.

Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.

Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,

Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.

08.00 – 08.20

Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.

08.20 – 08.30

Ćwiczenia poranne

08.30 – 09.00

Przygotowanie do śniadania, śniadanie

09.00 – 09.40

Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie

09.40 – 10.20

Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.

10.20 – 11.50

Czynności samoobsługowe
w szatni.

Pobyt w ogrodzie,

spacery i wycieczki.

11.50 – 12.00

Zabawa ruchowa

12.00 – 12.30

Przygotowanie do obiadu.

Obiad.

12.30 – 13.00

Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela.

13.00 – 14.20

Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, praca indywidualna i w małych grupach.

14.20 – 14.30

Zabawa ruchowa

14.30 – 14.45

Podwieczorek

od 14.45

Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie. Czas na swobodną zabawę.

Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.

 

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący:

·       na opłaty z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu składają się: opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczonych na bezpłatne naucznie, wychowanie i opiekę oraz opłata za żywienie,

·       rodzice wnoszą opłaty za wyżywienie z góry za każdy miesiąc w wysokości ustalonej stawki dziennej pomnożonej przez ilość dni roboczych w miesiącu – szczegółowe terminy przyjmowania opłat ustala kierownik gospodarczy. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor przedszkola może na wniosek rodzica wydłużyć termin wnoszenia opłaty, nie później jednak niż do końca miesiąca, którego opłata dotyczy,

·       wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; w przypadku konieczności podwyższenia stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców,

·       wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określa organ prowadzący przedszkole. Określa również zasady obniżania i nie pobierania w/w. opłaty. 

Szczegółowe informacje znajdują sie na stronie przedszkola: http://www.przedszkole263.edu.pl

 

Organami Przedszkola, w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.               Prawo oświatowe, są:
a) Dyrektor Przedszkola,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców

Szczegółowy opis ich praw, obowiązków i kompetencji zawiera Statut Przedszkola nr 263.

 

 
 
Wprowadził BZMW/eszewczyk 22-10-2009
Aktualizujący Dąbrowska Ewa 13-05-2019
Zatwierdzający Makarewicz Beata 13-05-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-05-2019
Liczba odwiedzin: 2837
Rejestr zmian